Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm báo trộm SM-G15

Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm thiết bị báo trộm SecuMax SM-G15

trung tâm báo trôm G15

1: Thêm remote điều khiển

- Nhấn nút SET [ Nút * phía sau bộ trung tâm ]. 8 đèn sẽ sáng  bộ trung tâm sẽ nói  

“ Add remote control ” , sau đó ta sẽ bấm 1 nút bất kỳ trên remote  và bộ trung tâm

sẽ nhận tín hiệu vào thông báo “ Seccessfully “ . Báo hiệu cho chúng ta biết đã  

thêm remote thành công.

2: Xóa remote điều khiển

- Nhấn nút SET [ Nút * phía sau bộ trung tâm ]. 8 đèn sẽ sáng  bộ trung tâm sẽ nói  

“ Add remote control ” , sau đó ta giữ yên nút SET [*] khoảng 4s , sẽ nghe 1 tiếng

“ beep ” từ hệ thống  và các đèn của zone sẽ tắt . Báo hiệu cho chúng ta biết đã xóa

thành công remote

3: Thêm các thiết bị cảm biến

- Nhấn nút SET[*]  8 đèn sẽ sang . Nhấn SET[*]  tiếp đèn 1 sáng bộ trung tâm sẽ

nói “ Add one zone “ tương ứng với mình muốn cài đặt thiết bị vào vùng thứ nhất .

Sau  đó nhấn bật tắt thiết bị báo động để phát ra tín hiệu. Khị bộ trung tâm báo

trộm báo “ successful “ nghĩa là cài đặt thành công.

- Sau đó nhấn SET[*]  1 lần nữa . đèn thứ 2 sẽ sáng nghĩa là bạn có thể cài đặt

thêm thiết bị vào vùng báo trộm thứ 2 . Lại ấn bật tắt thiết bị khác mà muốn cài đặt

vào vùng số 2.

- Tương tự nhấn SET[*] 1 lần nữa để tiến vào cài đặt vùng báo trộm thứ 3 4 5 6 7 8

. Khi tiến vào vùng thứ 8 nhấn SET tiếp bộ trung tâm sẽ báo “ di di “ 2 lần. Các

đèn 1- 8 sẽ tắt . Kết thúc cài đặt.

4: Xóa tất cả thiết bị cảm biến

- Xóa thiết bị ở vùng số 1 : Nhấn SET[*]  2 lần. Sau đó giữ nút SET 3s khi

đèn số 1 sáng bộ trung tâm phát tiếng “ di di “ 2 lần, nghĩa là ta đã xóa tất

cả các thiết bị báo động ở vùng số 1

- Xóa thiết bị ở vùng số 2 : Nhấn SET[*]  3 lần. Sau đó giữ nút SET 3s khi

đèn số 1 sáng bộ trung tâm phát tiếng “ di di “ 2 lần, nghĩa là ta đã xóa tất

cả các thiết bị báo động ở vùng số 2

- Xóa thiết bị ở vùng số 3 : Nhấn SET[*]  4 lần. Sau đó giữ nút SET 3s khi

đèn số 1 sáng bộ trung tâm phát tiếng “ di di “ 2 lần, nghĩa là ta đã xóa tất

cả các thiết bị báo động ở vùng số 3

-  Xóa thiết bị ở vùng số 4 : Nhấn SET[*]  5 lần. Sau đó giữ nút SET 3s khi

đèn số 1 sáng bộ trung tâm phát tiếng “ di di “ 2 lần, nghĩa là ta đã xóa tất

cả các thiết bị báo động ở vùng số 4

-  Xoá thiết bị ở vùng số 5 :  Nhấn SET[*]  6 lần. Sau đó giữ nút SET 3s khi

đèn số 1 sáng bộ trung tâm phát tiếng “ di di “ 2 lần, nghĩa là ta đã xóa tất

cả các thiết bị báo động ở vùng số 5

- Xóa thiết bị ở vùng số 6 :  Nhấn SET[*]  7 lần. Sau đó giữ nút SET 3s khi

đèn số 1 sáng bộ trung tâm phát tiếng “ di di “ 2 lần, nghĩa là ta đã xóa tất

cả các thiết bị báo động ở vùng số 1

- Xóa thiết bị ở vùng số 7 :  Nhấn SET[*]  8 lần. Sau đó giữ nút SET 3s khi

đèn số 1 sáng bộ trung tâm phát tiếng “ di di “ 2 lần, nghĩa là ta đã xóa tất

cả các thiết bị báo động ở vùng số 1

- Xóa thiết bị ở vùng số 8 :  Nhấn SET[*]  9 lần. Sau đó giữ nút SET 3s khi

đèn số 1 sáng bộ trung tâm phát tiếng “ di di “ 2 lần, nghĩa là ta đã xóa tất

cả các thiết bị báo động ở vùng số 1

5: Cài đặt, thêm số điện thoại

Cú pháp : [8] + [1-6] + [ số điện thoại ] + [#]

Trong đó :

- [8] : là mã số mặc định

- [1 – 6] : là số thứ tự ưu tiên khi bộ trung tâm gọi đt đến từ 1 đến 6

Cấu trúc như sau :  8101212878656#

6: Xóa số điện thoại được cài đặt

Cú pháp : [8] + [1-6] + [#]

Cấu trúc như sau :  81#

7:  Cài đặt , thêm số điện thoại SMS

Cú pháp : [9] + [1-3] + [ số điện thoại ]

Cấu trúc như sau : 101212878656#

8:  Cài đặt xóa số điện thoại SMS

Cú pháp : [9] + [1–3] + [#]

Cấu trúc như sau : 901212878656#

9:  Cài đặt mật khẩu cho hệ thống

Cú pháp : [5] + [ mật khẩu ] + [#]

Cấu trúc như sau : 5654321# ( mật khẩu mặc định của hệ thống là 123456 )

10:  Cài đặt delay cho hệ thống

Cú pháp : [61] + [000-255s] + [#]

Cấu trúc như sau :  61060# ( hệ thống mặc định là 000s )

11:  Cài đặt thời gian chuông báo động reo

Cú pháp : [53] + [ 00 – 20 phút ] + [#]

Cấu trúc như sau : 5305# ( hệ thống mặc định là 1 phút )

12:  Cài đặt thời gian, ngày tháng

Cú pháp : [4] + [00-99 2 số cuối của năm] + [01-12 tháng] + [01-31 ngày] + [00-

23 giờ] + [00-59 phút] +  [00-59 giây] + [#]

Cấu trúc như  sau : 4141201221530#

13:  Bật tắt các zone theo ý muốn

Cú pháp : [60] + [01 – 08 zone] + [1 – 5 type] + [0/1 means siren] + [#]

Trong đó :

 +  [60] : là cú pháp mặc định của hệ thống

+  [01 – 08 zone] : số zone mà bạn muốn cài đặt

+  [1 – 5 type] : là các kiểu của hệ thống ( 1-NORMAL , 2-STAY ARM , 3-

INTELLIGENT , 4-EMERGENCY , 5-CLOSE )

+  [0/1] : 0 là tắt , 1 là bật

Cấu trúc như sau :

Ta muốn tắt zone 1 ở chế độ stay arm , mà các zone khác vẫn hoạt động ta làm như

sau : 600120#

14:  Reset hệ thống

Cú pháp : [13] + [0000] + [#]

Cấu trúc như  sau :  130000# ( khi bạn reset hệ thống trung tâm sẽ xóa toàn bộ

những gì bạn cài đặt nhưng hệ thống sẽ ko xóa remote và các thiết bị cảm biến ,

pass 123456  đã được cài mặc định trước đó )

CHÚ Ý : KHI BẠN MUỐN CÀI ĐẶT

B1 : GỌI ĐIỆN THOẠI ĐẾN SỐ TRUNG TÂM

B2 : BẤM PHÍM #

B3 : CÀI ĐẶT THEO CÁC CÚ PHÁP BẠN MUỐN CÀI Ở TRÊN

Tags

Không có

Nhật ký triển khai

 

Tài khoản

Theo dõi đơn hàng của tôi

|
 
Loading...