HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SM-Z3100AS ( version 2 )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SM-Z3100AS ( version 2 )

1. THÊM ĐIỀU KHIỂN

CÚ PHÁP : [SET] + [#] + [SET] + [00]

XÓA ĐIỀU KHIỂN :  : [SET] + [#] + [SET] + [*] + [00] + [SET]

2. THÊM THIẾT BỊ CẢM BIẾN

CÚ PHÁP : [SET] + [#] + [SET] + [SỐ VÙNG , 01-99]

XÓA THIẾT BỊ CẢM BIẾN :

CÁCH 1 : XÓA  TỪNG VÙNG

CÚ PHÁP :[SET] + [#] + [SET] + [*] + [SỐ VÙNG , 01-99] + [SET]

CÁCH 2 : XÓA TOÀN BỘ CÁC THIẾT BỊ CẢM BIẾN

CÚ PHÁP : [SET] + [#] + [SET] + [*] + [#] + [SET]

3. THÊM SỐ ĐIỆN THOẠI

CÚ PHÁP : [SAVE] + [ 1-9 ] + [*] + [ SĐT ] + [SAVE]

VD : [SAVE] + [1] + [*] + [01212878656] + [SAVE]

4. XÓA SỐ ĐT

CÚ PHÁP : [SAVE] + [ 1-9 ] + [SAVE]

VD : [SAVE] + [1] + [SAVE]

5. CÀI ĐẶT  T/GIAN CHUÔNG REO

CÚ PHÁP : [SET] + [3] + [SET] + [ 00 – 20 PHÚT] + [SET]

6. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU

CÚ PHÁP : [SET] + [9] + [SET] + [ MẬT KHẪU ]

MẬT KHẪU MẶC ĐỊNH : 1234

7. CHẾ ĐỘ THÔNG MINH

CÚ PHÁP : [SET] + [#] + [SET] + [*] + [ 01-99 ] + [ 1-7 ] + [SET]

TRONG ĐÓ : [ 1-7 ] LÀ KIỂU

1 NORMAL ( Từ vùng : 01 – 59 )

2 STAY Defense Zone ( Từ vùng : 60 – 79 )

3 INTELLIGENT ( Từ vùng : 80 – 89 )

4 EMERGENCY ( Từ vùng : 91 – 99 )

6 HELP SENIOR ( vùng : 90 )

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VỀ MẶC ĐỊNH

MỞ KHÓA BÀN PHÍM

[SET]+[#] + [SET] + [#] + [11]

CÚ PHÁP : [SET] + [4]

Tags

Không có

Nhật ký triển khai

 

Tài khoản

Theo dõi đơn hàng của tôi

|
 
Loading...